НАКАЗ про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладах освіти Розвадівської сільської ради у 2019 році

  На виконання законів України «Про охорону праці», «Про освіту», згідно з Положенням про організацію роботи праці учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти. затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 за №1669 та з метою вдосконалення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, попередження нещасних випадків у закладах освіти

НАКАЗУЮ:

1.ЦФГНМЗЗОК:

1.1.Здійснювати керівництво організацією роботи з охорони праці , безпеки життєдіяльності в підпорядкованих закладах освіти громади.

1.2.Забезпечити виконання нормативно-правових актів з охорони праці в закладах освіти та відповідних приписів органів державного нагляду з охорони праці, з пожежної та техногенної безпеки тощо.

1.3.Надавати необхідну допомогу щодо створення безпечних умов проведення освітнього процесу в закладах освіти; на нарадах систематично заслуховувати керівників закладів освіти про стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

1.4.Тимчасово призупиняти або забороняти освітній процес у закладах освіти в небезпечних для життя і здоров’я умовах; притягати до кримінальної відповідальності осіб, які порушують трудове законодавство. Правила і норми з охорони праці.

1.5.Здійснювати навчання та перевірку знань з охорони праці керівників закладів освіти, їх заступників, відповідальних за охорону праці згідно з Положенням про порядок проведення навчання і перевірки з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих МОН України ( наказ МОН України від 28.04.2006).

1.6.Забезпечувати заклади освіти законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

1.7.Забезпечувати контроль за проведенням робіт, які негативно впливають на учасників освітнього процесу; не дозволяти залучення учнів до господарських робіт і навчальної практики без обстеження робочих місць відповідними органам державного нагляду.

1.8.Здійснювати контроль за якістю виконання будівельно-монтажних робіт на новобудовах навчальних закладів; не допускати уведення в експлуатацію об’єктів освіти з порушеннями технологічного циклу.

1.9.Здійснювати постійний контроль та проводити заходи щодо профілактики травматизму, інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

1.10.Систематично розглядати на засіданнях методичної ради, на нарадах директорів звіти керівників навчальних закладів про стан охорони праці, безпеки життєдіяльності.

1.11.Терміново повідомляти до департаменту освіти і науки (протягом 1 години) про кожний нещасний випадок, який трапився із здобувачем освіти або працівником.

1.12.Організовувати розслідування і облік нещасних випадків та випадків із смертельним наслідком, пов’язаних з освітнім процесом, проводити аналіз їх причин та вживати заходів з їх попередження.

2.Керівникам закладів освіти:

2.1.Створити безпечні умови освітнього процесу згідно з чинним законодавством.

2.2.Створити у закладах освіти згідно із законодавством службу охорони праці та призначити відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та визначити їх функціональні обов’язки.

2.3.Призначити наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалах тощо.

2.4.Ужити заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці.

2.5.При укладанні колективного договору передбачити розділ з охорони праці, забезпечити його виконання.

2.6.Організувати роботу комісії з перевірки готовності закладів освіти до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період.

2.7.Забезпечити виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки України, розпоряджень Державної служби України з надзвичайних ситуацій, департаменту освіти і науки Львівської ОДА, ЦФГНМЗЗОК Розвадівської сільської ради.

2.8.Розглядати питання дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності на педрадах, зборах трудового колективу, проводити звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці колективного договору.

2.9.Організувати профілактичну роботу щодо попередження травматизму серед учасників освітнього процесу.

2.10.Організувати роботу з розробки програм вступного інструктажу та забезпечити проведення всіх видів інструктажів з охорони праці відповідно до наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.1.2005 №15 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та «положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і в навчальних закладах».

2.11.Організувати роботу щодо розроблення та періодичного перегляду інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», інструкцій з безпеки життєдіяльності для учнів відповідно до  «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і в навчальних закладах», затвердженого наказом МОН від 01.08.2001 №563, здійснювати перегляд інструкцій один раз на 5 років (інструкції у кабінетах підвищеного ризику, з пожежної безпеки та для професій підвищеної небезпеки переглядаються один раз на 3 роки).

2.12.Забезпечити виконання організаційно-технічних заходів, упровадження державної системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці.

2.13.Терміново повідомляти ЦФГНМЗЗОК (протягом 1 години) про кожний нещасний випадок. який трапився зі здобувачем освіти або  працівником під час навчально-виховного процесу, та вживати усіх необхідних заходів щодо усунення причин , що призвели до нещасного випадку.

2.14.Організовувати розслідування нещасних випадків з учасниками освітнього процесу відповідно до чинних документів; проводити аналіз причин травмування та розробку заходів щодо попередження травматизму (наказ, пояснювальні записки, копія медичної довідки, акт огляду місця події, акт про нещасний випадок).

2.15.Приймати на роботу нових працівників лише за наявності позитивного висновку медичної комісії.

2.16.Проводити вступні інструктажі з охорони праці з новопризначеними працівниками з реєстрацією в журналі встановленого зразка.

2.17.Проводити аналіз стану роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності (наказ за підсумками року).

2.18.Контролювати організацію чергування педагогічних працівників під час перерв та в місцях масового перебування учасників освітнього процесу.

2.19.Щорічно в січні проводити збори колективу щодо виконання працівниками їх посадових обов’язків з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

3.Керівникам закладів освіти організувати роботу відповідно до державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці та зобов’язати:

3.1.Заступника директора закладу освіти:

3.1.1.Організувати виконання завідувачами кабінетів, майстерень. класними керівниками тощо заходів щодо створення здорових і безпечних умов освітнього процесу, контролювати їх виконання.

3.1.2.Забезпечити виконання вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці.

3.1.3.Організувати проведення обстежень навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, спортивних залів, майданчиків тощо та складання актів їх обстеження.

3.1.4.Здійснювати контроль за безпечним станом навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів тощо, що використовуються під час освітнього процесу.

3.1.5.Спільно з постійною комісією з охорони праці здійснювати контроль за введенням в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень, обладнання тощо.

3.1.6.Організувати проведення (один раз на три роки) навчання та перевірку знань працівників закладу освіти з охорони праці.

3.1.7.Організувати проведення інструктажів з питань охорони праці та інструктажів з безпеки життєдіяльності для всіх учасників освітнього процесу. 

3.1.8. Забезпечити розробку і періодичний перегляд інструкцій з охорони праці для працівників та з безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти, а також розділ вимог охорони праці у методичних рекомендаціях до виконання практичних, лабораторних робіт у навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, тощо.

3.1.9. Брати участь у розробленні розділу з охорони праці колективного договору (угоди).

3.1.10. Контролювати дотримання працівниками посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці.

3.1.11. Організувати та проводити адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці.

3.1.12. Своєчасно розслідувати нещасні випадки під час освітнього процесу, згідно нормативних документів; проводити аналіз обставин, за яких вони виникли.

3.2. Заступника керівника закладу освіти з виховної роботи:

3.2.1. Проводити необхідні заходи щодо створення безпечних і нешкідливих умов, виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці під час проведення позакласних і позашкільних заходів.

3.2.2. Контролювати і надавати методичну допомогу керівникам гуртків, спортивних секцій під час проведення походів, екскурсій, керівникам таборів з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці і відпочинку, контроль за профілактикою та виконанням заходів щодо запобігання травматизму.

3.2.3. Проводити навчання та інструктажі з охорони праці з керівниками гуртків, секцій, класними керівниками, з учителями та іншими особами, які залучені до організації позакласної, позашкільної роботи.

3.2.4. Організувати профілактичну роботу серед здобувачів освіти з безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу.

3.2.5. Терміново повідомляти адміністрацію закладу освіти про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником освітнього процесу під час проведення позакласних, позашкільних заходів, організацію, при потребі, надання потерпілому першої долікарської допомоги, участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

3.3. Заступника керівника з адміністративно-господарської роботи (завідувач господарством, начальник господарського відділу):

3.3.1. Забезпечити експлуатацію і догляд будівель, споруд і територій відповідно до чинних законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці; здійснювати контроль за будівельними та ремонтними роботами відповідно до будівельних норм і правил.

3.3.2. Дотримуватися вимог правил охорони праці під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском.

3.3.3. Дотримуватись норм переміщення вантажів, санітарно-гігієнічного стану побутових, допоміжних приміщень, територій відповідно до чинних нормативно-правових актів.

3.3.4. Забезпечувати навчальні приміщення, лабораторії, кабінети, господарські і культурно-побутові підрозділи закладів освіти обладнанням та інвентарем відповідно до вимог правил і норм з охорони праці.

3.3.5. Контролювати за станом електрогосподарства у закладі освіти та ведення відповідної документації з електробезпеки.

3.3.6. Організувати проведення відповідно до чинних нормативно-правових актів щорічних замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв, періодичні випробування і огляди вантажопідйомних машин і механізмів, пристроїв для нагрівання води, посудин, що працюють під тиском, аналізи повітря на вміст пилу, газів і парів шкідливих речовин, вимірювання освітленості, шуму і вібрацій, радіаційний контроль у приміщеннях закладу освіти.

3.3.7 Організувати з відповідними органами навчання персоналу, що обслуговує котли і водонагрівачі, електричні установки та інші агрегати і механізми підвищеної небезпеки.

3.3.8. Організувати зберігання на складах легкозаймистих і горючих рідин, обладнання, сировини, матеріалів відповідно до правил і норм з охорони праці.

3.3.9. Розробляти і періодично переглядати інструкції з охорони праці під час виконання конкретних господарських робіт.

3.3.10. Проводити інструктажі з охорони праці, забезпечувати навчання з питань охорони праці в адміністративно-господарському підрозділі.

3.3.11. Проводити адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці.

3.3.12. Організовувати роботу і створювати безпечні умови праці на автотранспорті відповідно до чинних правил охорони праці, що діють на автомобільному транспорті.

3.3.13. Терміново повідомляти керівника закладу освіти про нещасні випадки, що сталися з працівниками адміністративно-господарського підрозділу, при потребі надати потерпілому першу долікарську допомогу.

3.4. Завідувача кабінетом, лабораторією, майстернею, навчально-виробничою майстернею, майстра виробничого навчання:

3.4.1. Нести безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо.

3.4.2. Не допускати до проведення навчальних занять або робіт учасників освітнього процесу без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

3.4.3. Розробляти та переглядати один раз на 3 роки інструкції з безпеки життєдіяльності під час проведення занять у кабінетах підвищеного ризику, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях, навчальних господарствах, спортивних залах, майданчиках та 1 раз на 5 років в інших приміщеннях.

3.4.4. Використовувати обладнання, встановлене в лабораторіях, кабінетах, спортивних залах та майданчиках, тільки передбачене чинними типовими переліками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

3.4.5. Проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями під час освітнього та освітньо-виробничого процесу.

3.4.6. Контролювати проведення учителем інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів, вихованців тощо з обов’язковою реєстрацією в журналі обліку навчальних занять (вступний) та в журналі встановленого зразка (первинний, позаплановий, цільовий).

3.4.7. Терміново повідомляти адміністрацію закладу освіти про нещасні випадки, які сталися з учасниками освітнього процесу, при потребі, надати потерпілому першу долікарську допомогу, участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

3.4.8. Дотримання Правил протипожежної безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

3.5. Учителів, вихователів груп, класних керівників:

3.5.1. Нести відповідальність за збереження життя і здоров’я здобувачів освіти під час освітнього процесу.

3.5.2. Проводити освітній процес, відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці.

3.5.3. Організувати вивчення здобувачами освіти правил і норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

3.5.4. Проводити інструктажі (з охорони праці під час проведення виробничої практики і трудового навчання, з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять, позакласних заходів) для здобувачів освіти:

–        вступний на початку навчального року – з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять;

–        первинний, повторний, позаплановий, цільовий інструктажі – з реєстрацією в журналі встановленого зразка;

–        інструктажі перед початком заняття (нової теми, лабораторної, практичної роботи тощо) з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять і виробничого навчання на сторінці предмету в рядку про зміст уроку, практичної роботи тощо.

3.5.5. Здійснювати контроль за виконанням здобувачами освіти правил інструкцій з безпеки життєдіяльності.

3.5.6. Проводити профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед здобувачів освіти під час освітнього процесу.

3.5.7. Проводити профілактичну роботу серед здобувачів освіти щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях тощо).

3.5.8. Терміново повідомляти адміністрацію закладу освіти про кожний нещасний випадок, який стався з вихованцем, учнем, надати першу долікарську допомогу потерпілому, викликати медпрацівника та повідомити батьків, здійснює заходи щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

3.5.9. Дотримуватися правил протипожежної безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

3.6. Керівників гуртків, секції, тренерів:

3.6.1. Забезпечити безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження (інвентарю) тощо.

3.6.2. Проводити інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності зі здобувачами освіти.

3.6.3. Не допускати до роботи вихованців, учнів без відповідного спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту.

3.6.4. Терміново повідомляти адміністрацію закладу освіти про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником освітнього процесу під час проведення позакласних, позашкільних заходів, надати потерпілому першу долікарську допомогу, повідомити батьків, здійснювати заходи щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

3.6.5. Проводити профілактичну роботу з охорони праці серед здобувачів освіти.

3.6.6. Дотримуватися правил протипожежної безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ЦФГНМЗЗОК                                                 Гаврильчак Р.Л.

Поширити